شرایط مرجوعی کالا

چنانچه بعد از ثبت سفارش از خرید خود منصرف شده اید و یا نیاز به تغییر در سفارش پیش از ارسال کالا وجود دارد، درخواست خود را به واحد پشتیبانی نوبل اطلاع دهید. اگر در هنگام تحویل از کالاهای دریافتی خود ناراضی بودید، می توانید درخواست مرجوعی خود را به واحد پشتیبانی نوبل اطلاع دهید. پس از تایید نهایی توسط کارشناسان نوبل مطابق آیین نامه مرجوعی، در صورت احراز شرایط، کالای مذکور مرجوع خواهد شد.